حشر پاکسازی شهر کابل

اشتراک هیئت اداری موسسه تحقیقاتی سبز برای آب و محیط زیست در برنامه حشر پاکسازی شهر کابل که از طرف اداره امور ریاست جمهوری به همکاری معینیت امور جوانان، اداره سره میاشت و شاروالی کابل راه اندازه شده بود
این برنامه به تاریخ 27 میزان 1399 برای یک روز در سطح شهر کابل راه اندازی شد و محترم میاگل وثیق رئیس امور فرهنگی اداره امور ریاست جمهوری، محترم لایق شاه ځدراڼ سرپرست معینیت امور جوانان، شفیع الله جمال رئیس اداره رضاکاران سرمیاشت، وحیده صمدی معاون ریاست ناحیه اول شهر کابل و سایر کارمندان معینیت امور جوانان به شمول جوانان رضاکار اشتراک کردند
در برنامه متذکره تعداد کثری از جوانان رضاکار سهم گرفتند و از منطقه سینما پامیر الی چوک و پل باغ عمومی را پاکسازی کردند، این برنامه بخاطر ذهنیت دادن به مردم جهت سهم گیری فعال شان در پاک نگه داشتن محیط کار و زندگی شان برگزار شد
موسسه تحقیقاتی سبز این اقدام معینیت امور جوانان و بخصوص محترم لایق شاه ځدراڼ سرپرست معینیت أمور جوانان را به دیده قدر نگریسته و خواهان ادامه چنین برنامه ها برای بلند بردن سطح اگاهی مردم نسبت به شهر و محیط زیست می باشد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *